۳ روز به مجمع جنجالی؛ دعوای دو عضو مهم در فدراسیون علنی شد!

میرشاد ماجدی در مصاحبه ای به انتقاد از چند عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال و گمارده های شان در فدراسیون پرداخته است.

Related Posts

Recent Stories