یک انتصاب در کمیته راهبردی فدراسیون فوتبال

0
4

با حکم رئیس فدراسیون فوتبال، یک انتصاب جدید در کمیته راهبردی فدراسیون فوتبال انجام شد.