یونس فضلی ورزشکار ایرانی نماینده و مدرس کوکیوان فدراسیون جهانی تکواندو در کشور کانادا شد.

0
3

موج جدید مهاجرت تکواندو در ماه های اخیر به شدت رو به افزایش است.در روزهای اخیر فرزان عاشورزاده سونامی تکواندو جهان نیز به آمریکا مهاجرت کرد.