کنفرانس مطبوعاتی یا میدان جنگ؟!

0
6

کنفرانس‌های مطبوعاتی بیش‌تر شبیه جنگ است تا مصاحبه! موضوعی که سوژه کارتون تازه محمدرضا میرشاه‌ولد در خبرورزشی شده است.