کمر درد رشید مظاهری تبدیل به سرماخوردگی شد

رشید مظاهری که دیروز به دلیل کمر درد در تمرین استقلال شرکت نکرد، امروز هم به دلیل سرماخوردگی در تمرین غایب بود.

Related Posts

Recent Stories