کلوب| استقلال و هواداری که همیشه نگران است

0
3

انگار برای باشگاه استقلال خصوصی سازی تنها در اسم و ظاهر معنا دارد و در واقعیت اوضاع طور دیگری است.