کاهش دستمزد یک بارسایی برای فرار!

میرالم پیانیچ حاضر شده برای بازگشت به یوونتوس و جدایی از بارسلونا، حقوقش را هم کاهش بدهد.

Related Posts

Recent Stories