پسر یحیی پرسپولیس را نجات داد

مهدی عبدی که قرار نبود در ترکیب پرسپولیس قرار بگیرد، با شروع نیمه دوم گلزنی کرد و به نوعی تیمش را نجات داد.

Related Posts

Recent Stories