ویدیو| گل اول فرانسه به اسپانیا توسط کولو موآنی

0
6

رندال کولو موآنی در دقیقه ۹ روی پاس کیلیان امباپه گل اول فرانسه مقابل اسپانیا را به ثمر رساند.