ویدیو تازه منتشر شده از روز عروسی مرحوم مهرداد میناوند

آرش ظلی پور با انتشار این ویدیو نوشت:این ویدیو قسمت هایی مراسم عروسی مهرداد میناوند که دقیقا سال قبل ۹۹/۹/۹ برگزار شد.

Related Posts

Recent Stories