وضعیت تماشاگران در گروی شورای تامین استان‌ها

برگزاری بازی‌های لیگ با حضور یا عدم حضور تماشاگران بستگی به نظر شورای تامین هر استان دارد.

Related Posts

Recent Stories