واکنش رسمی پرسپولیس به صدور حکم جدید علیه باشگاه/ تیم حقوقی سرخ‌ها دیر اقدام کرد

حکم صادر شده در خصوص بسته شدن حساب‌های مالی بر اساس شکایت فرد حقیقی بوده است.

Related Posts

Recent Stories