همه مدیران سابق استقلال به باشگاه رفتند به جز یک نفر!/ مدیر پرحاشیه آبی ها کجاست؟

همه مدیرعاملان سه سال گذشته باشگاه استقلال به دیدار سردار آجرلو رفتند غیر از یک نفر.

Related Posts

Recent Stories