نقطه تاریک پرسپولیس در بازی های اخیر؛ موضوعی که اوسمار را نگران می کند!

0
9

از دست دادن موقعیت های گلزنی باعث نگرانی پرسپولیسی ها شده است.