ناپولی ۲ – کالیاری ۰/ بندرنشینان بباز نیستند!

ششمین‌پیروزی متوالی شاگردان اسپالتی مقابل کالیاری رقم خورد تا بندرنشینان با اقتدار به صدرنشینی خود ادامه دهند.

Related Posts

Recent Stories