مناقشه بزرگ خداداد عزیزی و بیرانوند؛ دعوای اصلی در تیم ملی ایران بر سر چیست؟

0
3

با اینکه شاهد بحث های زیادی برسر انتخاب بهترین نسل فوتبال ایران هستیم، اما نکته ای مهم در اینجا مغفول باقی مانده است.