مدیر استقلالی دیگر حرف از پرسپولیس نمی‌زند

مصاحبه محمد مومنی در مورد سعید صادقی که با پرسپولیس توافق کرده کلی سروصدا کرد و واکنش فدراسیون فوتبال را هم در پی داشت.

Related Posts

Recent Stories