مدیرعامل استقلال یا پاشنه آشیل باشگاه!/ یازدهمین مدیر ظرف ۶ سال

0
3

یکی از بدترین و شاید غیرقابل‌باورترین اتفاقات مهم در باشگاه استقلال تغییرات مداوم مدیریتی در طی سال‌های اخیر بوده است.