قرارداد بازیکن ۴ میلیاردی ۱۵ میلیارد تومان شد!

قرارداد یکی بازیکن معمولی لیگ برتر که پارسال ۴ میلیارد تومان بود امسال در تیم جدید تا ۱۵ میلیارد تومان افزایش یافت.

Related Posts

Recent Stories