غیبت مشکوک یک رئیس فدراسیون در جلسه‌ با وزیر ورزش/ استعفا در میان است؟

رئیس فدراسیون دوچرخه‌سواری در جلسه رؤسای فدراسیون های ورزشی با سجادی غایب بود.

Related Posts

Recent Stories