عکس مرد مورد اعتماد کی‌روش مشاور وزیر شد

مدیر پیشین شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی در سمت جدیدی مشغول به کار شد.

Related Posts

Recent Stories