عکس ماموریت ویژه یک پرسپولیسی/ مدیر سرخ‌ها بر سر میز مذاکره با مهاجم خارجی

امیرعلی حسینی مسئول امور بین الملل سرخ‌ها مامور مذاکره با بازیکن هلندی بود.

Related Posts

Recent Stories