عکس بازگشت یک مدیر رسانه ای به فدراسیون فوتبال

مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در حکمی امیرمهدی علوی را به عنوان رئیس روابط عمومی فدراسیون فوتبال منصوب کرد.

Related Posts

Recent Stories