صدای اعتراض حامیان سف و سخت اسکوچیچ هم بلند شد!/ این سکوت ترسناک تا چه زمانی ادامه دارد؟

کار دراگان به جایی رسیده که بانیان حضور او در تیم ملی نیز، زبان به انتقاد گشوده اند و از سکوت هولناک اسکوچیچ به ستوه آمده اند!

Related Posts

Recent Stories