شوک بزرگ؛ قهرمان سرشناس خودکشی کرد

0
8

قهرمان سرشناس گرجستانی، در سن ۲۷ سالگی به دلیل خودکشی از دنیا رفت.