شرط عجیب نکونام‌ برای تمدید قدیمی ها و خرید بازیکنان جدید 

0
4

یکی از عواملی که باعث‌ شده استقلال در جذب بازیکن جدید ناکام باشد به شرط سرمربی این تیم برمی گردد.