شرط زنیت برای فروش سردار آزمون مشخص شد/ دوران ستاره ایرانی در روسیه به سر آمد!

سردار آزمون تنها یک سال با زنیت قرارداد دارد و مدیران زنیت به دنبال فروش او برای کسب درآمد و خرید بازیکن جدید هستند.

Related Posts

Recent Stories