سپاهان ورود نهادهای نظارتی به پرونده جذب آقایی پور را تکذیب کرد؛ جوسازی است!

0
7

جوسازی کسانی است که در جذب آقایی پور ناکام ماندند، این پاسخ یکی از مدیران سپاهان به خبرورزشی در واکنش به شایعه امروز صبح بود