سردار خودخواه بود؛ طارمی گل را سوزاند!/ زوج سردار – طارمی؛ ۱۶ بازی و ۴۷ گل

0
7

باز هم زوج درخشان خط حمله تیم ملی وظیفه سازمانی و کار همیشگی خود را انجام دادند.