سردار آزمون کی‌روش را نگه می‌دارد یا هیئت رئیسه؟

سردار آزمون که طرفدار اسکوچیچ بود گفته من خودم کی‌روش را نگه می‌دارم!

Related Posts

Recent Stories