ستاره پرسپولیس گل به خودی را جبران کرد

وحید امیری با گل زیبایی که به ذوب‌آهن زد، به نوعی گل به خودی بازی با پدیده مشهد را جبران کرد.

Related Posts

Recent Stories