سؤال خبرنگار اماراتی؛ مجیدی برای تیم ملی امارات مناسب است؟

راشد الفلاسی خبرنگار اماراتی در توئیت خود پرسش جالبی را در مورد فرهاد مجیدی منتشر کرده است.

Related Posts

Recent Stories