زمان اجرایی شدن برنامه پرسپولیس برای جانشینی اوسمار

0
8

باشگاه پرسپولیس در جلسه روز یکشنبه هیات مدیره در مورد آینده تیم تصمیمات مهمی گرفت.