روز درخشان ایران در المپیک

دیروز که با برد ارزشمند علی پاکدامن در برابر زاتماری قهرمان مجارستانی شمشیربازی جهان شروع شده بود، به ما می‌گفت، باید منتظر اتفاقات خوبی باشیم.

Related Posts

Recent Stories