روزنامه گاتزتا| میلان برکت می‌گیرد

ماینان مصدوم شد و تئو هم کرونا گرفته. در روزهای حساس سری آ ایتالیا، مشکلات استفانو پیولی بیشتر شده است.

Related Posts

Recent Stories