روزنامه مارکا| آزار، درست سر وقت

ادن آزار سرانجام با نمایشی خوب به ترکیب رئال‌مادرید برگشت. او به الچه گل زد تا رئال با کامبک به مرحله بعد جام‌حذفی برسد.

Related Posts

Recent Stories