دوپینگ میلیچ دروغ بود

چندی قبل سایت ترانسفر مارکت جلوی نام میلیچ از واژه محرومیت استفاده کرد.

Related Posts

Recent Stories