دولت به موضوع تبلیغات محیطی ورود کرد/ تشکیل کارگروه ویژه برای بررسی مشکل

سخنگوی دولت از تشکیل کارگروه ویژه برای بررسی مشکل تبلیغات محیطی در فوتبال خبر داد.

Related Posts

Recent Stories