دوئل وسوسه‌انگیز با دعوت از پادشاه و پدیده کشتی ایران/ جایزه بزرگ در انتظار حسن یزدانی و رحمان عموزاد

فدراسیون کشتی روسیه در نظر دارد مسابقات جایزه بزرگ را با حضور قهرمانان کشتی برگزار کند.

Related Posts

Recent Stories