جود بلینگام در آرزوی رویارویی با اسپانیا در فینال یورو!

0
3

جود بلینگام امیدوار است که در صورت رسیدن به فینال با اسپانیا رودررو شود.