جودوکاران ارتش قهرمان مسابقات لیگ نیروهای مسلح 

جودوکاران ارتش ،قهرمان اولین دوره لیگ جودوی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح شدند.

Related Posts

Recent Stories