تکلیف افشین پیروانی با پرسپولیس مشخص شد

0
3

افشین پیروانی فصل بعد هم به عنوان سرپرست به کار خود ادامه خواهد داد.