تغییرات در استقلال به حوزه بین الملل رسید

بعد از تغییرات صورت گرفته در باشگاه استقلال، امور بین الملل این باشگاه نیز دستخوش تغییر خواهد شد.

Related Posts

Recent Stories