تصویری از قهرمان جهان در نماز جمعه تهران

در نماز جمعه دیروز تهران که پس از ۲۰ ماه وقفه برگزار شد از محمدرضا گرایی قهرمان کشتی المپیک و جهان تقدیر شد.

Related Posts

Recent Stories