تصمیم فوری بنیادی‌فر/ فولاد باید رنگ لباسش را عوض کند!

0
4

با تصمیم موعود بنیادی فر، فولاد نمی تواند در بازی امروز با لباس مشکی به میدان برود.