تحلیل داوری فغانی/ آیا پای حسینی هنگام ضربه پنالتی عبدی روی خط بود؟

نادر جعفری کارشناس داوری گفت: کارت‌ها همگی به درستی داده شد اما فغانی باید یک کارت هم به مطهری برای حرکت خطرناکش می‌داد. البته چون ضربه شدت نداشت کارت زرد کافی بود.

Related Posts

Recent Stories