به حریف استقلال قبل از بازی مهم ۱۵ میلیارد تومان رسید

یکی از نمایندگان مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی، از تائید افزایش اعتبار خارج از شمول برای کمک به تیم صنعت نفت آبادان خبر داد.

Related Posts

Recent Stories