برای خداحافظی با ۲ ستاره بی‌تکرار فوتبال جهان باید آماده شویم؛ چقدر تلخ و ناراحت‌کننده…

0
4

نشانه خداحافظی دو ابر ستاره فوتبال جهان از چند روز قبل هویدا شده بود.