ببینید| گل دیدنی علی قلی زاده برای شارلروا

گل دوم شارلروا به خنک با شوت زیبای علی قلی زاده در دقیقه ۸۷ را ببینید.

Related Posts

Recent Stories