ببینید: کسی که بیش از همه از لغو بازی با کانادا ناراحت است!

آن‌طور که در خبرها آمده بود، در لیست مسافران کانادا نام‌های آشنای مرتبط و غیرمرتبط زیادی بوده است! محمدرضا میرشاه‌ولد در کارتون امروز خبرورزشی به این موضوع پرداخته.

Related Posts

Recent Stories